Tin tức

Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức người lao động nghành tài nguyên môi trường”. 24/07/2014

0

Ngày 17 tháng 7 năm 2014, Công văn số 242/TCTTNMT-VP của  Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức người lao động nghành tài nguyên môi trường”.
Căn cứ Công văn số 2767/BTNMT-TCCB ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện  Quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT ngày 11 tháng 4 của Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức người lao động nghành tài nguyên môi trường, Tổng công ty yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, phòng chức năng quan tâm chỉ đạo thực hiện các công việc sau:

1.Tổ chức hội nghị CB.CNVC-LĐ của đơn vị (hoặc hội nghị cán bộ chủ chốt của đơn vị) để quán triệt, hướng dẫn thực hiện:
a.Chủ trì hội nghị: Thủ trưởng đơn vị; lãnh đạo phòng chức năng

b.Nội dung:
Thông báo toàn văn quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT
Các đơn vị, phòng chức năng hướng dẫn các tổ chức và CB.VNV-LĐ thuộc phạm vi quản lý thực hiện
Phát động thi đua thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp tại đơn vị, phòng chức năng.

2.Niêm yết công khai Chuẩn mực đạo đức theo Quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT

3. Đăng tải toàn văn quyết định :


4.Đưa nội dung thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp thep quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT thành một tiêu chí đánh giá, khen thưởng CB.CNV-LĐ của đơn vị hàng năm, thực hiện ngay từ năm 2014.

5.Yêu cầu các đơn vị, Phòng chức năng báo cáo kết quả thực hiện việc công khai quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT.

Link download toàn văn quyết định  số 117-QĐ/BCSĐTNMT thep địa chỉ :
http://113.161.7.122/docsoft/khohscv/khohscv_upload/cvd28478117.pdf

Nguồn tin:Theo KNCT&HTQT