Tin tức

Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao nhiệm vụ đối với lãnh đạo, quản lý Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam. 11/09/2014

0
Căn cứ vào các Nghị định số: 51/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2013; 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2012; 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012; 66/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ. Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luôn chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.Xét nhu cầu công tác và phẩm chất, năng lực cán bộ.

Theo đề nghị của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tại tờ trình số 243/TCTTNMT-HĐTV ngày 17 tháng 7 năm 2014 về việc đề xuất sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo Tổng công ty. Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

1. Quyết định số 1823/QĐ-BTNMT, ngày 27 tháng 8 năm 2014 của  Bộ trưởng Bộ  Tài nguyên và Môi trường:  Giao cho ông Võ Sỹ Hoà, thành viên Hội đồng thành viên, Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Tài gnuyên và Môi trường Việt Nam kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014 và là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Tài gnuyên và Môi trường Việt Nam cho đến khi có quyết định mới về nhân sự.

Ông Võ Sỹ Hoà có trách nhiệm bàn giao chức trách, nhiệm vụ từ ông Phan Đức Hiếu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam theo quy định.

2.Quyết định số 1824/QĐ-BTNMT, ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Giao cho ông Dương Văn Hải, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014 cho đến khi có quyết định mới về nhân sự.

Ông Dương Văn Hải có trách nhiệm nhận bàn giao chức trách, nhiệm vụ từ ông Võ Sỹ Hoà, Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam theo quy định.Nguồn tin:Theo KTCN&HTQT