Tin tức

Quyết định phân công công tác Quyền Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc 11/08/2014

0
Quyết định số 292/QĐ-TCTTNMT, ngày 30 tháng 7  năm 2014 về việc phân công công tác Quyền Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc.của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.
                                            


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công công tác Quyền Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc.


QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC
 TỔNG CÔNG TY
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Căn cứ vào quyết định số 1576/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam;

Xét yêu cầu công tác

Quyết định:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Quyền Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

1. Quyền Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Tổng công ty theo mục tiêu, kế hoạch và các nghị quyết , quyết định của Hội đồng thành viên phù hợp với Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm cụ được giao.

Quyền Tổng giám đốc phân công Phó Tổng giám đốc chỉ đạo, xử lý các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Quyền Tổng giám đốc  trong từng lĩnh vực, nhiệm vụ của Tổng công ty. Căn cứ vào tình hình thực tế, để đảm bảo yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ của Tổng công ty, Quyền Tổng giám đốc xem xét, điều chỉnh phân công nhiệm vụ của các Phó Tổng giám đốc.

2. Phó Tổng giám đốc là người giúp Quyền Tổng giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty theo phân công hoặc ủy quyền của Quyền Tổng giám đốc.

Phó Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Quyền Tổng giám đốc và pháp luật  về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền; đối với những vấn đề lớn, quan trọng phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến Quyền Tổng giám đốc.

Trong khi giải quyết các công việc, đối với các vấn đề có liên quan đến các lĩnh vực khác thì Phó Tổng giám đốc được giao chủ trì cần chủ động liên hệ lấy ý kiến của Phó Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực trước khi quyết định. Trong trường hợp cần thiết, Phó Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực và Phó Tổng giám đốc được phân công nhiệm vụ cùng chủ trì làm việc để giải quyết công việc, Trường hợp các Phó tổng giám đốc có ý kiến khác nhau thì Phó Tổng giám đốc được giao chủ trì giải quyết công việc báo cóa Quyền Tổng giám đốc xem xét, quyết định.

3. Trong trường hợp cần thiết hoặc khi Phó Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực vắng mặt thì Quyền Tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo xử lý hoặc giao cho Phó Tổng giám đốc khác chỉ đạo xử lý công việc.

Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Tổng giám đốc

1. Trong phạm vi lĩnh vực công tác được phân công, Phó Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ; xây dựng chủ trương, kế hoạch thuộc lĩnh vực phụ trách.

2. Đối với đơn vị được phân công phụ trách: chỉ đạo, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; chỉ đạo, xử lý các vấn đề nội bộ theo quy chế tổ chức hoạt động của đơn vị.
3. Phó Tổng Giám đốc được ký các văn bản giải quyết công việc thuộc phạm vị do Quyền Tổng giám đốc ủy quyền.

4. Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được phân công, Phó Tổng giám đốc có trách nhiệm nắm bắt các hoạt động chung của Tổng công ty để đảm nhận các nhiệm vụ khác khi được Quyền Tổng giám đốc phân công.
5. Phó Tổng giám đốc không giải quyết các công việc mà Quyền Tổng giám đốc không phân công hoặc không ủy quyền.

Điều 3. Phân công nhiệm vụ của Quyền Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc .

1.Quyền Tổng giám đốc Võ Sỹ Hòa


Lãnh đạo, quản lý mọi hoạt động của Tổng công ty; trực tiiếp chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ mang tính chiến lược của Tổng công ty và các  lĩnh vực công tác sau:

-Công tác tổ chức cán bộ và tài chính
-Tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng
-Chủ tịch hội đồng lương và Hội đồng thi đua khen thưởng của Công ty mẹ.
-Trực tiếp ký các văn bản bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, luân chuyển cán bộ thuộc thẩm quyền; các hợp đồng nhân danh Tổng công ty; quyết định cử cán bộ Tổng công ty tham gia các ban, hội đồng, đi đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước thuộc thẩm quyền.
-Quyết định, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ-Tổng công ty.
-Quyết định các vấn đề liên quan đến việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư thuộc thẩm quyền.
-Phụ trách các phòng : Tài chính-Kế toán, Tổ chức cán bộ và Xí nghiệp Tài nguyên Môi trường 5.

2. Phó Tổng giám đốc Dương Văn Hải


-Phụ trách các lĩnh vực: kế hoạch sản xuất kinh doanh và chất lượng sản phẩm
-Quản lý và chỉ đạo công việ thuộc các lĩnh vực: môi trường, biến đổi khí hậu, tài nguyên nước;
-Giúp quyền Tổng giám đốc phối hợp, làm việc với các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên và địa phương;
-Ký các văn bản thuộc thẩm quyền được phân công;
-Làm Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ;
-Phụ trách phòng Kế hoạch-Kinh doanh, Quản lý chất lượng sản phẩm và các đơn vị, Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 2; Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 7.

3. Phó Tổng giám đốc Lê Xuân Dũng

-Phụ trách lĩnh vực đầu tư và công tác nội chính;
-Quản lý chỉ đạo các lĩnh vực đầu tư; địa chất khoáng sản; bất động sản và công tác nội chính;
-Ký các văn bản thuộc thẩm quyền được phân công;
-Phụ trách văn phòng và các đơn vi: Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 1, Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 3.

4. Phó Tổng giám đốc Ngô Sỹ Cường

-Phụ trách lĩnh vực kỹ thuật công nghệ và hợp tác quốc tế;
-Quản lý và chỉ đạo các lĩnh vực: Đo đạc bản đồ, Quản lý đất đai, Biển và hải đảo;
-Ký các văn bản thuộc thẩm quyền được phân công ;
-Phụ trách phòng Kỹ thuật-Công nghệ và Hợp tác quốc tế, các đơn vị Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 4, Xí nghiệp bay chụp và Đo vẽ ảnh.                                           

Nguồn tin:Theo KTCN & HTQT