Tin tức

Quyết định của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam 25/07/2014

0
Ngày 18 và 21 tháng 7 năm 2014 Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã ra các quyết định: số 280/QĐ-TMV, 281/QĐ-TMV, 284/QĐ-TMV, 333/QĐ-TMV; 288/QĐ-TCTTNMT.
CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CÔNG TY
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

1.Quyết định số 280/QĐ-TMV ngày 18 tháng 7 năm 2104:
Về việc miễn nhiệm chức Giám đốc Công ty  Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Quyết định: Ông Dương Văn Hải, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam thôi kiêm giữ chức Giám đốc Công ty Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Ông Dương Văn Hải có trách nhiệm bàn giao công việc, chức trách, nhiệm vụ Giám đốc Công ty Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường đang đảm nhiệm tại công ty Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường cho cán bộ được giao nhiệm vụ phụ trách điều hành Công ty Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường theo quy định.

2.Quyết định số 281/QĐ-TMV ngày 18 tháng 7 năm 2104:
Về việc giao nhiệm vụ phụ trách điều hành Công ty Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Quyết định: Giao cho Ông Trần Văn Nghĩa, Phó giám đốc Công ty xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường, Tổng công ty Tài nguyên và môi trường Việt Nam nhiệm vụ phụ trách điều hành Công ty Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam cho đến khi có quyết định mới về nhân sự.

3.Quyết định số 284/QĐ-TMV ngày 18 tháng 7 năm 2104:
Về việc miễn nhiệm chức Chủ tịch Công ty Đo đạc và Khoáng sản, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Quyết định: Ông Phan Đức Hiếu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam kiêm Chủ tịch Công ty Đo đạc và Khoáng sản, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam thôi giữ chức Chủ tịch Công ty Đo đạc và Khoáng sản, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Ông Phan Đức Hiếu có trách nhiệm bàn giao công việc,  chức trách, nhiệm vụ Chủ tịch Công ty Đo đạc và Khoáng sản cho ông Phạm Hùng Thuấn, Giám đốc  Công ty Đo đạc và Khoáng sản theo quy định hiện hành. .

4.Quyết định số 333/QĐ-TMV ngày 18 tháng 7 năm 2104: Về việc bổ nhiệm chức Chủ tịch Công ty Đo đạc và Khoáng sản, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Quyết định:
Bổ nhiệm ông Phạm Hùng Thuấn, Thạc sĩ kỹ thuật trắc địa, Giám đốc Công ty Đo đạc Khoáng sản, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Đo đạc và Khoáng sản, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Thời hạn giữ chức là 05 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

5.Quyết định số 288/QĐ-TCTTNMT ngày 21 tháng 7 năm 2104: Về việc bổ nhiệm chức Giám đốc Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 5, Chi nhánh Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Quyết định: Bổ nhiệm ông Trần Văn Bình, kỹ sư trắc địa, Phó giám đốc phụ tráh điều hành Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 5-Chi nhánh Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam giữ chức giám đốc Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 5, Chi nhánh Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Thời hạn giữ chức là 05 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành

Nguồn tin:Theo KNCT&HTQT