Tin tức

Quyết định QĐ/150-TCTTNMT; QĐ/01-BCĐBTNMT thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa công ty trực thuộc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam. 23/12/2015

0
Quyết định số 150/QĐ-TCTTNMT về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa công ty trực thuộc Tổng công ty; Quyết định số 01-BCĐ thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH nhà nước một thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.
Căn cứ vào Quyết định số 1756/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

 Căn cứ vào nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần.

Căn cứ Quyết định số 455/QĐ-TCTTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Tổng công ty về việc thnahf lạp Bn chỉ đạo cổ phần hóa các Công ty con trực thuộc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Link download các Quyết định:

1. Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa công ty trực thuộc Tổng công ty

 Link download: Quyết định QĐ/150-TCTTNMT

2. Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH nhà nước một thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

 Link download: Quyết định QĐ/01-BCĐNguồn tin:Theo Văn phòng Tổng công ty