Tin tức

Xếp loại Công ty mẹ-Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam 16/05/2018


Theo công văn số 5570/BTC-TCDN về việc xếp loại Công ty mẹ-Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường  năm 2016, ngày 14 tháng 05 năm 2018. Trên cơ sở đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, Báo cáo giám sát tài chính và Báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xếp loại đối với Công ty mẹ-Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.


Trả lời công văn số 1564/BTNMT-KHTC ngày 02/4/2018 về việc kết quả giám sát tài chính và xếp loại doanh nghiệp 2016 của Công ty mẹ-Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Bộ tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Căn cứ vào quyết định số 857/QĐ-BTNMT ngày 14/4/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  giao một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đánh giá hoạt động doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2016.

Căn cứ vào quyết định số 1955/QĐ-KTNN ngày 16/12/2016 của Tổng kiểm toán nhà nước  về việc ban hành kế hoạch kiểm toán năm 2017; công văn số 135/KTNN-TH ngày 08/2/2017 của Kiểm toán nhà nước về kế hoạch giám sát  tài chính các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đó kiểm toán nhà nước đã đề nghị không đưa kế hoạch giám dát năm 2016 tại Tổng công ty và kế hoạch giám sát năm 2017 của Bộ TNMT.

Căn cứ theo thông báo số 107/TB-KV1 ngày 31/1/2018 của Kiểm toán nhà nước về thông báo kết quả kiểm toán tại công ty mẹ-Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Trên cơ sở đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, Báo cáo giám sát tài chính và Báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xếp loại đối với Công ty mẹ-Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam. Cụ thể như sau:


Công ty mẹ-Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam: Xếp loại A;

Xếp loại viên chức quản lý doanh nghiệp: Hoàn thành nhiệm vụ.Nguồn tin:Theo Văn phòng Tổng công ty