Tin tức

Đảng ủy Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng 28/08/2017

0
Thực hiện Kế hoạch số 949-KH/ĐU ngày 06/7/2017 của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng.

Ngày 22/8/2017, tại Hội trường tầng 4 Nhà C Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, số 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết tới các cán bộ chủ chốt, cấp ủy, đảng viên trong toàn Tổng công ty.

 

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị PGS.TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đã quán triệt 3 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW về “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN” và đặc biệt Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03-6-2017 về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Đây là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng khóa XII đề ra về phát triển kinh tế xã hội.

 

PGS.TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế
Việt Nam quán triệt 3 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

PGS.TS Trần Đình Thiên chỉ rõ về sự cần thiết của việc ban hành 3 Nghị quyết, những nội dung cơ bản của từng Nghị quyết; một số giải pháp để thực hiện Nghị quyết, giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục hoàn thiện các thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Bên cạnh đó ông đã đi sâu, phân tích về mối quan hệ chặt chẽ giữa 3 nghị quyết trong sự phát triển tổng thể của nền kinh tế Việt Nam.

 

Đ/c Dương Văn Hải - Bí thư Đảng ủy,
Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Dương Văn Hải - Bí thư Đảng ủy Tổng công ty đã nhấn mạnh Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, tạo đà cho sự phát triển kinh tế đất nước. Nội dung trọng tâm của các Nghị quyết là những định hướng lớn, mang tính đột phá đặc biệt là Nghị quyết số 12-NQ/TW sẽ giúp doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, phát huy được vai trò then chốt trong khu vực kinh tế Nhà nước, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; tăng cường và củng cố niềm tin trong Đảng, trong quần chúng nhân dân.
Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Dương Văn Hải - Bí thư Đảng ủy Tổng công ty đã đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dành thời gian nghiên cứu, học tập, nắm vững những điểm cốt lõi, tư tưởng chỉ đạo, công việc cần phải làm, trên cơ sở đó, lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tạo sức thống nhất cao về ý chí, quyết tâm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương tại Tổng công ty, đơn vị và chi nhánh./.Nguồn tin:Văn phòng Đảng ủy