Tin tức

Đại hội cổ đông các công ty con-Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam. 19/04/2016

0
Từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2016, Đại hội cổ đông các công ty con trực thuộc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Ngày 12 tháng 4 năm 2016, Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản. Thành phần tham dự bao gồm: Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, đại diện Lãnh đạo Tổng công ty; các phòng Tài chính Kế toán, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch Kinh doanh. Tại  Hội trường C.ty Đo đạc và Khoáng sản, số 80 Láng Hạ, Đống Đa, HN

Ngày 14 tháng 4 năm 2016, Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Tài nguyên - Môi trường biển. Thành phần tham dự bao gồm: Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, đại diện Lãnh đạo Tổng công ty; các phòng Tài chính Kế toán, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch Kinh doanh. Tại Hội trường tầng 3 Công ty TN-MT biển.
Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên môi trường. Thành phần tham dự bao gồm: Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, đại diện Lãnh đạo Tổng công ty; các phòng Tài chính Kế toán, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch Kinh doanh. Tại Hội trường C.ty ĐC,TV&DVĐĐ.

Ngày 15 tháng 4 năm 2016, Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phẩn Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường. Thành phần tham dự bao gồm: Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, đại diện Lãnh đạo Tổng công ty; các phòng Tài chính Kế toán, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch Kinh doanh. Tại Hội trường tầng 3 Công ty TN-MT biển.


Nguồn tin:Theo Văn phòng Tổng công ty