Tin tức

Quyết định của Hội đồng thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam về việc điều chuyển nhân sự, tài sản Ban Quản lý trụ sở từ trực thuộc Văn phòng Tổng công ty về trực thuộc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam 25/02/2016

0
Quyết định số 15/QĐ-TCTTNMTVN, ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam về việc điều chuyển nhân sự, tài sản Ban Quản lý trụ sở từ trực thuộc Văn phòng Tổng công ty về trực thuộc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.
Căn cứ vào Quyết định số 2818/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Hội đồng thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam quyết định điều chuyển nhân sự, tài sản Ban Quản lý trụ sở từ trực thuộc Văn phòng Tổng công ty về trực thuộc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Link download quyết định số:15/QĐ-TCTTNMTVN  tại đây:
Quyết định số: 15/QĐ-TCTTNMTVN.pdf

Nguồn tin:Theo Văn phòng Tổng công ty