Tin tức

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 02/02/2016

0
Ngày 21, 31  tháng 12 năm 2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã  ban hành các thông tư số 65/2015/TT-BTNMT, 66/2015/TT-BTNMT, 67/2015/TT-BTNMT, 76/2015/TT-BTNMT, 77/2015/TT-BTNMT,  Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Nguồn tin:Theo Văn phòng Tổng công ty