Tin tức

Nghị quyết số 535/NQ-UBTVQH13 về kết quả giám sát và đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường 05/11/2012

0
Ngày 12 tháng 10 năm 2012 Ủy ban thường vụ Quốc Hội đã ra Nghị quyết số 535/NQ-UBTVQH13 về kết quả giám sát và đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường.


Nghị quyết đã nêu rõ các tồn tại yếu kém như: Một số văn bản quy phạm pháp luật ban hành chậm, chất lượng còn chưa cao và chưa đồng bộ, có những quy định chồng chéo, khó triển khai thực hiện; Công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò, đánh giá trữ lượng, quy hoạch khoáng sản chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác cấp phép hoạt động khoáng sản còn nhiều tồn tại; nạn khai thác, buôn bán khoáng sản trái phép chưa được ngăn chặn triệt để; việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, đầu tư cho chế biến sâu khoáng sản chưa được quan tâm đúng mức.....

Ủy ban thường vụ Quốc Hội yêu cầu Chính phủ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

1. Từ nay đến cuối năm 2013 phải hoàn thành các nhiệm vụ sau:

-Xây dựng dự án luật Môi trường (sửa đổi) trình Quốc hội khóa XIII cho ý kiến vào kỳ họp thứ 6;
-Khẩn trương ban hành và chỉ đạo ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản;
-Rà soát toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường liên quan đến khai thác và chế biến khoáng sản còn hiệu lực để sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ những văn bản không phù hợp với quy định của pháp luật;
-Chỉ đạo và xử lý dứt điểm các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và kéo dài đã được xác định trong Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính Phủ.

2.Khẩn trương triển khai nhiệm vụ và các giải pháp sau:

-Hoàn thiện cơ chế quản lý thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ khoáng sản, thuế, phí về khoáng sản; có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đào tạo, sử dụng lao động của địa phương nơi có khai thác khoáng sản;
-Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thăm dò, khai thác khoáng sản đối với một số loại khoáng sản chủ yếu;
-Cụ thể hóa chính sách khuyến khích doanh nghiệp sử dụng công nghệ và thiết bị hiện đại để thu hồi tối đa khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm nhằm nâng cao hiệu quả trong khai thác và chế biến khoáng sản; thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải trong hoạt động khoáng sản;
- Nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên khoáng sản và môi trường; có cơ chế công khai thông tin của doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, nhất là về thực hiện nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí bảo vệ môi trường, về trách nhiệm xã hội đối với địa phương và người dân nơi có khai thác khoáng sản;
-Ưu tiên đầu tư cho công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản;  sớm điều tra, đánh giá một số loại khoáng sản có ý nghĩa quan trọng; thực hiện lập bản đồ địa chất về khoáng sản thềm lục địa, vùng biển của Việt Nam; đầu tư thiết bị , nâng cao trình độ công nghệ điều tra, đánh giá khoáng sản;
-Chấn chỉnh công tác cấp phép hoạt động khoáng sản. Chỉ đạo công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản một cách chặt chẽ, thận trọng, bảo đảm khách quan, minh bạch;....
-Tăng cường hiệu quả công tác lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án khai thác, chế biến khoáng sản; đẩy mạnh công tác kiểm tra, xác nhận hậu kiểm đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt....
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng khai thác khoáng sản trái phép và xuất khẩu lậu khoáng sản.

3. Chỉ đạo ỦY ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

-Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn hoặc hủy bỏ văn bản đã ban hành trái quy định của pháp luật theo thẩm quyền; nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án cải tạo, phục hồi môi trường của các dự án khai thác khoáng sản;
-Lập, phê duyệt quy hoạch khoáng sản theo đúng thẩm quyền; chấn chỉnh công tác cấp phép hoạt động khoáng sản; có biện pháp đẩy mạnh đầu tư các dự án chế biến sâu khoáng sản; ưu tiên thu hút các dự án đầu tư khai thác khoáng sản có sử dụng công nghệ cao và thân thiện với môi trường;
-Phối hợp, tạo tính liên kết vùng giữa các địa phương trong việc cung cấp nguyên liệu với xây dựng cơ sở chế biến sâu khoáng sản để đấp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và hài hòa lợi ích của các địa phương theo quy hoạch; 

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tác giả bài viết: Trích lược: Văn phòng Tổng cục

 


Nguồn tin:Theo chinhphu.vn