Tin tức

Năm 2015: 70% thiết bị quan trắc, điều tra, khảo sát, đo đạc thông tin ngành TN&MT sử dụng công nghệ số 21/11/2011

0
Ngày 18/11 tại TP.Hạ Long, Bộ TN&MT phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ngành TN&MT các tỉnh, thành phố thực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc.

Theo Cục trưởng Cục CNTT Nguyễn Hữu Chính, hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT của ngành TN&MT có những bước đi và hoạt động bài bản với lộ trình định hướng phát triển thống nhất trong toàn ngành. Bộ TN&MT từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động CNTT; xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT; xây dựng các mô hình, giải pháp, công nghệ và chuẩn dữ liệu, ứng dụng trong việc triển khai các dự án trọng tâm, dự án quy mô quốc gia...

Trong giai đoạn 2011 – 2015, Bộ tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, trao đổi văn bản, tài liệu, số liệu điện tử trên môi trường mạng và thương mại hóa số liệu ngành TN&MT; xây dựng và phát triển thành phần Chính phủ điện tử thống nhất trong Bộ, định hướng và hỗ trợ kỹ thuật ứng dụng và phát triển CNTT tại các địa phương đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống thông tin ngành TN&MT.


Quang cảnh Hội nghị

Năm 2012 được coi là năm bản lề, Bộ tập trung triển khai mới và thực hiện các dự án chuyển tiếp trọng điểm trong kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) làm cơ sở cho việc xây dựng các ứng dụng phục vụ công tác quản lý Nhà nước, người dân và doanh nghiệp đảm bảo hoàn thành Chính phủ điện tử, thương mại hóa trong ngành TN&MT vào năm 2015. Trong đó, Bộ tập trung vào các dự án như: Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và TN&MT; xây dựng mạng thông tin ngành TN&MT; xây dựng Cổng thông tin điện tử TN&MT; xây dựng hệ thống an toàn thông tin  số TN&MT...

Cục trưởng Nguyễn Hữu Chính cho biết, đến năm 2015, đảm bảo công tác quản lý của Bộ trên môi trường mạng, 80% văn bản trao đổi của Bộ đối với các cơ quan, đơn vị khác là văn bản điện tử, 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc. Cùng với đó, sẽ có khoảng 50% – 70% thiết bị quan trắc, điều tra, khảo sát đo đạc thông tin ngành TN&MT được chuyển sang công nghệ số, tự động hóa việc cập nhật vào cơ sở dữ liệu...

 Theo thống kê, đến nay, hầu hết các Sở TN&MT của 61/63 tỉnh đều sử dụng hiệu quả thiết bị CNTT do Bộ TN&MT đầu tư, có một số tỉnh đã chủ động sử dụng ngân sách của tỉnh để xây dựng dữ liệu và các công cụ hỗ trợ nhằm khai thác các trang thiết bị CNTT được đầu tư.

Nguồn tin:http://www.monre.gov.vn