Tin tức

Sớm hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 18/06/2020

0
Sáng 17/6, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã nghe Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo về nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam cho biết, Tổng cục đã xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ, gửi xin ý kiến các đơn vị trực thuộc Bộ và báo cáo Bộ TN&MT.

Theo đó, về quan điểm, khi xây dựng Quy hoạch sẽ phải phân tích, đánh giá, thể hiện rõ được các quan điểm về điều tra, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản quốc gia; và huy động nguồn lực cho điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

 Về mục tiêu, đối với công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản gồm lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền và lập bản đồ địa chất khoáng sản tỉ lệ 1:250.000 và lớn hơn các vùng biển Việt Nam; điều tra tổng hợp về địa chất môi trường, tai biến địa chất, di sản địa chất, địa chất công trình, địa chất đô thị, địa chất không gian ngầm; đánh giá khoáng sản trên các cấu trúc thuận lợi có triển vọng khoáng sản trên đất liền đến độ sâu 1000m và trên các vùng biển Việt Nam.

Đối với các chỉ tiêu đánh giá kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản gồm diện tích lập bản đồ địa chất khoáng sản; số lượng khu vực điều tra tổng hợp về địa chất môi trường, tai biến địa chất, di sản địa chất, địa chất công trình; số lượng từng loại khoáng sản được đánh giá, xác định tài nguyên.

Đối với khai thác sử dụng kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản là bảo đảm cơ sở dữ liệu, thông tin về địa chất, khoáng sản phục vụ kịp thời, có hiệu quả kinh tế xã hội. Thúc đẩy việc chuyển nguồn lực tài nguyên địa chất và khoáng sản thành nguồn lực phát triển đất nước.
 


Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Mai Đan

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh tới yêu cầu phải dự báo được triển vọng phát hiện khoáng sản trong các thời kỳ thực hiện Quy hoạch; mức độ đáp ứng nhu cầu của kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ về nguyên liệu khoáng và thông tin địa chất…. Do vậy, Thứ trưởng đề nghị phải phân tích, làm rõ được các điều kiện tự nhiên, hiện trạng điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; đánh giá tác động của hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản tới kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và môi trường; các chủ trương chính sách liên quan; dự báo tiến bộ khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội tác động tới việc điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản trong thời kỳ Quy hoạch; quan điểm, các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp và nguồn lực thực hiện…

Thứ trưởng cũng chỉ đạo Quy hoạch phải bảo đảm tính kế thừa các quy hoạch đã và đang thực hiện ở giai đoạn trước gồm Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 (Quy hoạch 116) và Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quy hoạch 1388) đang thực hiện). Đồng thời đảm bảo cơ sở khoa học và thực tiễn để các nhiệm vụ đề xuất phải trên cơ sở các thông tin về địa chất khoáng sản được cập nhật đến thời điểm lập quy hoạch; nhu cầu của kinh tế - xã hội đối với các thông tin về địa chất và khoáng sản, về nguyên liệu khoáng; có tính khả thi …

Về yêu cầu tiến độ lập Quy hoạch, để bảo đảm thực hiện theo Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự kiến thời gian thực hiện lập Quy hoạch là 2019 - 2021. Việc xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch này phải hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 9/2020; trên cơ sở đó, Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam cần chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện ngay, bảo đảm tiến độ trình Thủ tướng phê duyệt và công bố Quy hoạch này vào cuối năm 2021.


Nguồn tin:Theo monre.gov.vn