Tin tức

Hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung CSDL nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000 và 1:25.000 05/11/2020

0
Sáng 4/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì nghe báo cáo về việc xây dựng Thông tư quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu (CSDL) nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000 và 1:25.000.


Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì cuộc họp

Tham dự có đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế, Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.
Thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ TN&MT, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam được giao chủ trì xây dựng, trình ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung CSDL nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000 và 1:25.000.

Theo Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, hiện nay công nghệ đo đạc, thành lập bản đồ đã có rất nhiều thay đổi nhưng hệ thống văn bản quy định cho các sản phẩm đo đạc và bản đồ chưa theo kịp sự phát triển của công nghệ.

Trong thời gian từ năm 2012 đến nay, để đáp ứng phù hơp với sự phát triển của xã hội đã có nhiều Luật mới được ban hành và sửa đổi. Đặc biệt là sự ra đời của Luật Đo đạc và Bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14/6/2018  đã có sự thay đổi về quy trình công nghệ thành lập bản đồ và thay đổi về khái niệm bản đồ số và CSDL nền địa lý quốc gia. Tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ đã quy định cụ thể: Bản đồ địa hình quốc gia được thành lập từ CSDL nền địa lý quốc gia theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỷ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật về bản đồ địa hình”, do vậy CSDL nền địa lý quốc gia phải đảm bảo đầy đủ các nội dung của bản đồ địa hình quốc gia và phải có cấu trúc đảm bảo trình bày bản đồ với tính tự động hóa cao, đảm bảo tính mỹ quan của bản đồ.

Ngày 31/8/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Thông tư số 06/2020/TT-BTNMT ban hành QCVN42:2020 thay thế QCVN42:2012, do vậy Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc và nội dung CSDL nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:10.000, 1:25.000 cũng cần cập nhật theo các nội dung của QCVN42:2020.

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cũng đang trình Bộ  ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:10.000,1:25.000 thay thế quy định Ký hiệu bản đồ địa hình cũ, do vậy quy định về nội dung và mô hình cấu trúc CSDL nền địa lý quốc gia cũng phải đồng bộ, phù hợp với quy định kỹ thuật của Bản đồ địa hình quốc gia.

Ngày 07/3/2019, Chính phủ đã có Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, trong đó nêu rõ quan điểm chỉ đạo về chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, CSDL, tạo ra các dịch vụ nền tảng dùng chung cho toàn hệ thống từ Trung ương đến địa phương. Theo quan điểm này thì CSDL nền địa lý quốc gia có vai trò rất quan trọng trong việc làm nền dùng chung.

Do vậy việc xây dựng và ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000 và 1:25.000 là rất cần thiết để thiết lập một hệ thống văn bản QPPL, đồng bộ, thống nhất đáp ứng yêu cầu xã hội.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Dương Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục đã tích cực triển khai xây dựng dự thảo Thông tư; tổ chức các cuộc họp Tổ soạn thảo, các hội nghị, hội thảo để xin ý kiến tham vấn, góp ý kiến cho nội dung dự thảo với sự tham gia của các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan; đồng thời đăng tải lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cục đã nhận được 35 văn bản ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức trong, ngoài Bộ và các tỉnh, thành. Ngoài những đơn vị có ý kiến nhất trí hoàn toàn với dự thảo, các ý kiến góp ý của các bộ, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đóng góp nhiều ý kiến sát thực giúp Cục có cơ sở chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo Thông tư đảm bảo chất lượng, khả thi trong thực hiện khi được ban hành.

Theo dự thảo, Thông tư này quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:10.000 và 1:25.000.  Thông tư gồm 8 điều, 6 phụ lục quy định về yêu cầu và nội dung kỹ thuật mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000 và 1:25.000.

Theo ông Hải, về cấu trúc bố cục, Thông tư không thay đổi so với Thông tư số 21/2014/TT-BTNMT ngày 24/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung CSDL quốc gia tỷ lệ 1:10.000; bổ sung thêm nội dung mới mô hình cấu trúc và nội dung CSDL nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:25.000. Tuy nhiên nội dung chi tiết tại các Phụ lục đã được cập nhật, thay đổi để phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới ban hành QCVN42:2020/BTNTM.
 


Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đánh giá cao nỗ lực của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

Để đảm bảo tiến độ ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000 và 1:25.000; Thứ trưởng yêu cầu Cục chủ động phối hợp với các đơn vị, bảo đảm đúng các quy trình, thủ tục và chất lượng; hoàn thiện sớm để trình Bộ trưởng ký ban hành.

Thứ trưởng cũng đề nghị Cục rà soát các nội dung của dự thảo Thông tư đảm bảo khi được ban hành sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ đồng bộ, thống nhất; đưa vào triển khai thực hiện phù hợp, có hiệu quả trong điều kiện hội nhập và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.


Nguồn tin:Theo monre.gov.vn