Tin tức

Hoàn thiện danh mục các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, tầm quốc gia 23/05/2019

0
Chiều ngày 22/5, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về hoàn thiện Kế hoạch Tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Thứ trưởng Trần Quý Kiên phát biểu tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Tạ Đình Thi, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết, trên cơ sở các ý kiến góp ý tại Hội thảo quốc gia góp ý hoàn thiện dự thảo Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Tổng cục đã tổ chức nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, trong đó, tập trung rà soát danh mục các đề án, dự án, nhiệm vụ nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch.

Trong thời gian tới, Tổng cục sẽ phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) để tổ chức Hội thảo quốc tế góp ý, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch; tiếp tục tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Kế hoạch trình Bộ xem xét, trình Chính phủ.

 

Ông Tạ Đình Thi, Tổng cục trưởng
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phát biểu tại cuộc họp

Kế hoạch tổng thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm mục đích cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, chủ trương lớn, các khâu đột phá và giải pháp chủ yếu về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được đề ra trong Nghị quyết số 36-NQ/TW; xác định các nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện và phân công cụ thể cho các Bộ, ngành và địa phương có liên quan.

Kế hoạch 5 năm đến năm 2025 xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cần ưu tiên thực hiện trong giai đoạn đến năm 2025 nhằm triển khai các chủ trương lớn, khâu đột phá, các giải pháp về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đề ra trong Nghị quyết số 36-NQ/TW; đồng thời phân công cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm phù hợp với năng lực và khả năng huy động các nguồn lực của nền kinh tế, bao gồm ngân sách nhà nước, đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài và viện trợ phát triển.

Thực hiện tốt Kế hoạch 5 năm đến năm 2025 là điều kiện căn bản và quan trọng để thực hiện thành công Kế hoạch tổng thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

06 nhóm nội dung và giải pháp chính tập trung vào: (i) Quản trị biển và đại dương, quản lý vùng bờ; (ii) Phát triển kinh tế biển, ven biển; (iii) Nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển; (iv) Khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực biển; (v) Môi trường, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng; (vi) Đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế.

 

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá cao Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tiếp thu các ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương để cơ bản hoàn thiện dự thảo Kế hoạch Tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thứ trưởng đề nghị Tổng cục tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, trong đó, trọng tâm là phải rà soát, hoàn thiện Danh mục các đề án, dự án, nhiệm vụ theo hướng phải là các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có tầm quy mô quốc gia; xác định các nhiệm vụ ưu tiên để đưa vào kế hoạch 5 năm đến năm 2025 và định hướng những nhiệm vụ lâu dài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Nguồn tin:Theo monre.gov.vn