Tin tức

Hội nghị tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng chính sách, pháp luật về đất đai các tỉnh phía Bắc 04/07/2014


Trong 2 ngày 3 và 4/7, tại TP Hải Phòng, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng Luật Đất đai, và các văn bản quy định chi tiết tho hành luật. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển, lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai, đại diện các Sở TN&MT, Phòng TN&MT thuộc 27 tỉnh, thành khu vực phía Bắc.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cho biết: Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó đã thể chế hóa đầy đủ quan điểm, định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Hiến pháp năm 2013; thể hiện được ý chí, nguyện vọng của đa số tầng lớp nhân dân. Luật đất đai có nhiều nội dung đổi mới quan trọng trong đó trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện các công cụ pháp luật, quy hoạch, kinh tế, hành chính và cơ chế theo dõi, giám sát đánh giá phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm từng bước phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Để triển khai tốt việc thi hành Luật Đất đai, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị các Sở TN&MT khẩn trương tham mưu cho UBND cấp tỉnh khẩn trương rà soát quy định của Luật Đất đai và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật, tích cực hoàn thiện nội dung dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền được giao trong Luật Đất đai và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật để ban hành theo đúng thời gian yêu cầu.

Các tỉnh cần tổ chức triển khai lập danh mục dự án cần thu hồi đất và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2015 tại địa phương, trình cơ quan có thẩm quyền thông qua, phê duyệt vào cuối năm 2014 để có cơ sở triển khai thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong năm 2015. Đồng thời, lập danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua tại kỳ họp gần nhất trước khi Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Đồng thời cần rà soát công bố về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai ở địa phương và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để đăng trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai.

Các địa phương thực hiện kiện toàn tổ chức, bộ máy, biên chế làm công tác định giá đất thuộc Sở TN&MT để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ định giá đất theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; chỉ đạo Sở TN&MT tổ chức xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể (bao gồm xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê); xây dựng, cập nhật, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu về giá đất trong hệ thống thông tin đất đai; lập bản đồ giá đất tại địa phương.

Ngoài ra cần thực hiện xác nhận thay đổi về thời hạn sử dụng đất trên giấy chứng nhận theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai mà không phải thực hiện riêng thủ tục xác nhận việc tiếp tục sử dụng đất. Các tỉnh cũng cần lưu ý các vấn đề chuyển tiếp đã được quy định trong Luật Đất đai và các Nghị định hướng dẫn thi hành để triển khai thực hiện đảm bảo không ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sau Hội nghị này, Thứ trưởng đề nghị báo cáo viên các địa phương tiếp tục phổ biến, tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân để tổ chức triển khai tốt việc thi hành Luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng đất…

Tại Hội nghị, bà Hoàng Thị Vân Anh, Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ TN&MT giới thiệu về Luật Đất đai 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành, đồng thời nhấn mạnh những điểm mới nổi bật của chính sách pháp luật đất đai mới như: Quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; chế độ sử dụng đất; giám sát, theo dõi, đánh giá, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về đất đai.

Ông Trần Hùng Phi, Cục trưởng cục Đăng ký và Thống kê, Tổng cục Quản lý đất đai giới thiệu Quy định về địa gới hành chính, điều tra cơ bản về đất đa; đăng ký đất đai, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác ngắn liền với đất; hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu về đất đai…
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã đặt ra rất nhiều câu hỏi và đã được các báo cáo viên của Bộ Tài nguyên và môi trường giải thích, trả lời.


Nguồn tin:Theo monre.gov.vn