Tin tức

Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường hưởng ứng “Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. 20/07/2017


Thực hiện trách nhiệm được giao theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 20/6/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2076/BTP-PBGDPL hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017.
Bộ Tư pháp ban hành văn bản hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017

Theo đó, chủ đề Ngày Pháp luật năm 2017 được xác định là: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.

Căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tập trung vào các nội dung trọng tâm là công tác hoàn thiện thể chế (rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh…; các chính sách tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp); công tác tổ chức thi hành pháp luật (quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới ban hành; thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; có các giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật).

Công văn cũng nhấn mạnh cần xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động xác định hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó có thể tham khảo một số hình thức hưởng ứng cụ thể như: tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; tổ chức đối thoại chính sách pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; sử dụng hiệu quả mạng lưới thông tin cơ sở; tư vấn pháp luật, thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý; tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật, củng cố khối đoàn kết cộng đồng hoặc một số hình thức khác theo hướng dẫn tại Công văn.

Về thời gian thực hiện, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2017; cao điểm từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng ký Quyết định số 868/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 của Bộ Tư pháp. Kế hoạch đã xác định cụ thể các hoạt động nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của toàn Ngành Tư pháp.

Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường hưởng ứng “Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức kỷ niệm ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09 tháng 11) năm 2017, Bộ thông báo kế hoạch kỷ niệm, hưởng ứng Ngày Pháp luật như sau:

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức quán triệt, phổ biến đến công chức và người lao động về kỷ niệm, hưởng ứng Ngày Pháp luật. Trong đó, tập trung triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 phù hợp với chủ đề, nội dung, hình thức và thời gian thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2017/BTP-PBGDPL ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017.

Theo đó kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017, Vụ Pháp chế báo cáo Lãnh đạo Bộ phương án và tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Pháp luật năm 2017 của Bộ và tổ chức tọa đam trao đổi về phương pháp xây dựng pháp luật cho lãnh đạo và công chức làm công tác pháp chế, xây dựng pháp luật của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Bộ yêu cầu các thủ trưởng  các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.

Link
Download : Công văn số: 2076.BTP-PBGDPL.pdf


Nguồn tin:Theo Văn phòng Tổng công ty.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ