Tin tức

Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030. 22/09/2016

0

Quyết định số 2136/QĐ-BTNMT, ngày 16 tháng 09 năm 2016: Quyết định “ Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam giai đoạn 2016-2025,  định hướng đến năm 2030.
Link download Quyết định số 2136/QĐ-BTNMT, ngày 16 tháng 09 năm 2016: 

Quyết định
“ Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam giai đoạn 2016-2025,  định hướng đến năm 2030.pdf

Link download Công văn số 74-CV/BCSĐTNMT, ngày 09 tháng 9 năm 2016:

Công văn “ Về việc tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.pdf

Căn cứ vào Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnh và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ vào Quyết đinh số 298/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việ cphee duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam giai đoạn 2014-2015, định hướng đến năm 2020.

Căn cứ Quyết định số 2018/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch.

Quan điểm:

Phát triển nghành Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở các nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiếp tục góp phần xây dựng nghành thực sự thành một mũi nhọn trọng điểm của nền kinh tế, không những phục vụ tốt mục tiêu phát triển bền vững của đất nước mà còn là công cụ để hiện thực hóa các chính sách về môi trường của Đảng, Chính phủ, bảo vệ và khai thác hiệu quả tài nguyên, hướng đến xuất khẩu công nghệ môi trường, dịch vụ kỹ thuật… ra nước ngoài, trước mắt là trong khu vực, góp phần nâng cao vị thế của nghành tài nguyên môi trường trên thị trường quốc tế.

Tận dụng tối đa sự hỗ trợ từ Bộ Tài nguyên và Môi trường về định hướng chính sách, nắm bắt các yêu cầu của thị trường, ứng dụng chiến lược hợp lý để phát triển Tổng công ty bền vững, hiệu quả, an toàn, mang tính liên nghành và đa nghành, linh hoạt và năng động, phù hợp với sự phát triển của thực tế nhưng phải táo bạo, chủ động tìm kiếm các giải pháp công nghệ cao, có tính đón đầu. Đẩy mạnh công tác hợp tác trong nước và quốc tế, áp dụng mạnh mẽ và hiệu quả các quá trình chuyển giao công nghệ cao và đặt thù để rút ngắn thời gian thực hiện công tác chuẩn bị và triển khai dự án so với thực hiệc các phương pháp truyền thống.

Tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao chất lượng phục vụ phát triển nghành tài nguyên và môi trường; lấy tài nguyên và môi trường làm chủ đạo, đồng thời chú trọng phát triển dịch vụ, các dự án đầu tư.

Phát triển theo hướng phát huy nội lực đồng thời tranh thủ tận dụng các nguồn lực bên ngoài để phát triển trên thị trường trong nước cũng như nhanh chóng hòa nhập thị trường khu vực và thế giới; Khuyến khích sự tham gia tối đa của các thành phần kinh tế khác trong lĩnh vữ sản xuất kinh doanh môi trường, khoáng sản, đầu tư, dịch vụ,… và các lĩnh vực hoạt động khác của Tổng công ty.

Coi trọng con người là yếu tố then chốt, xây dựng một đội ngũ cán bộ, công nghân viên có trình độ cao, tác phong công nghiệp, kỹ luật nghiêm ngặt. Xây dựng và phát triển thương hiệu Tổng công ty thành thương hiệu uy tín, chất lượng và phổ biến.

Mục tiêu

Đổi mới tổ chức quản lý, sản xuất, kinh doanh, nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; phát triển trình độ khoa học công nghệ đạt mức khu vực và tiếp cận với thế giới.

Tạo điều kiện liên kết và phát huy năng lực các doanh nghiệp thành viên để phát triển nghành tài nguyên và môi trường; Xác định mối quan hệ chặt chẽ và quyền lợi, trách nhiệm về sản phẩm, vốn và lợi ích kinh tế giữa các doanh nghiệp thành viên có tư cách pháp nhân.

Thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh gắn chặt với việc hỗ trợ quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

Cung cấp tốt hơn các dịch vụ kỹ thuật công nghệ, thông tin, tiếp thị, tiêu thụ, cung ứng, nghiên cứu, đạo tạo cho các đơn vị tham gia liên kết, nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh của Tổng công ty để hỗ trợ tối đa năng lực điều hành quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, coi đây là một trong những yếu tố quan trọng, có vai trò quyết định thúc đẩy phát triển; Tổ chức xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ khoa học kỹ thuật tiến tiến của thế giới để đảm nhận các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty.

Đầu tư cho công tác đào tạo, đổi mới công nghệ, nâng cao trình đồ và năng lực sản xuất, chủ động đầu tư kinh phí triển khai kinh doanh trong các lĩnh vực mới, tập trung  vào các lĩnh vực đất đai và bất động sản; địa chất khoáng sản; môi trường; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.


Nguồn tin:Theo Văn phòng Tổng công ty

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ