Tin tức

Ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các phòng ban chức năng trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai 26/03/2018

0
Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành các Quyết định:  881, 882, 883, 885, 886, 888, 891, 892, 894, 896-QĐ-BTNMT quy định chức năng,  nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các phòng ban chức năng trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai năm 2018.
Các Quyết định: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng ban chức năng trực thuộc Tổng Cục Quản lý đất đai.

1. Quyết định:  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục Quản lý đất đai

Quyết định 881-QĐ-BTNMT.pdf

2. Quyết định: Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai

Quyết định 882-QĐ-BTNMT.pdf

3. Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ chính sách và Pháp chế trực thuộc Tổng Cục Quản lý đất đai

Quyết định 883-QĐ-BTNMT.pdf

4. Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai.

Quyết định 885-QĐ-BTNMT.pdf

5. Quyết định: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Định giá đất và Kiểm định địa chính trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai.

Quyết định 886-QĐ-BTNMT.pdf

6. Quyết định: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai trực thuộc Tổng cục quản lý đất đai

Quyết định 888-QĐ-BTNMT.pdf

7. Quyết định: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai

891-QĐ-BTNMT.pdf

Quyết định 891-QĐ-BTNMT.pdf

8. Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục Kinh tế và Phát triển    quỹ đất trực thuộc Tổng Cục Quản lý đất đai

892-QĐ-BTNMT.pdf

Quyết định 892-QĐ-BTNMT.pdf

9. Quyết định: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Quy hoạch đất đai trực thuộc Tổng Cục Quản lý đất đai

Quyết định 894-QĐ-BTNMT.pdf

10. Quyết định: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế trực thuộc Tổng Cục Quản lý đất đai.

Quyết định 896-QĐ-BTNMT.pdf


Nguồn tin:Theo Văn phòng Tổng công ty

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ