Đơn vị thành viên

Công ty Tài nguyên và Môi trường Miền Nam

0

Tên thành viên : Công ty Tài nguyên và Môi trường Miền Nam
Tên viết tắt: TMN
Tên giao dịch: Southern Natural Resources and Environment Company
Địa chỉ : Số 30, đường số 3, khu phố 4, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3899.5111, 08.3741.5512
Fax: 08.3899.0538
Email:
Website: www.ces.com.vn

VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ