Members

Southern Natural Resources and Environment Company

0

Member's Name : Southern Natural Resources and Environment Company
Short Name: CERS
Trade Name: Southern Natural Resources and Environment Company
Address : No. 30, Road No. 3, Quarter 4, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Phone: 08.3899.5111, 08.3741.5512
Fax: 08.3899.0538
Email:
Website: www.ces.com.vn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ