Members

Natural Resources and Marine Environment Company

0

Member's Name : Natural Resources and Marine Environment Company
Short Name: NAMENCO
Trade Name: Natural Resources and Marine Environment Company
Address : 17th Floor, HACINCO Building No.4 -17 Floors, Le Van Thiem Str., Thanh Xuan Dist, Hanoi
Phone: 04.62710116
Fax: 04.62710159
Email: www.tainguyenmoitruongbien.com.vn
Website: namenco@gmail.com

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ