Members

Product quality Control and Inspection Centre

0

Member's Name : Product quality Control and Inspection Centre
Short Name: QCC
Trade Name: Product quality Control and Inspection Centre
Address : HACINCO Building – 17 floors, Le Van Thiem street, Thanh Xuan district, Hanoi city
Phone: 04.6271.0108; 04.6271.0111
Fax: 04.6271.0115
Email: TTKD@vinanren.vn
Website: vinanren.vn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ