Tin tức

KHỐI THI ĐUA SỐ V TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2017 30/05/2017

0
Ngày 10 tháng 5 năm 2017, tại phòng họp Tổng công ty TN&MT Việt Nam Tầng 3 Chung cư 143 Hạ Đình, số 143/85 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Khối thi đua số V đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2017; thành phần đại biểu dự hội nghị gồm các đồng chí: Lãnh đạo, đại diện lãnh đạo và các đồng chí cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thuộc Khối thi đua số V; đại biểu mời dự và chỉ đạo hội nghị : Đồng chí Trịnh Xuân Quảng Phó vụ trưởng và đồng chí Lê Thị Thủy Thi, Chuyên viên Vụ Thi đua, khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đ/c Lê Xuân Dũng, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty
TN&MT Việt Nam (đơn vị Khối trưởng) phát biểu khai mạc hội nghị

Bên cạnh việc thống nhất thông qua các nội dung của hội nghị, Khối thi đua số V phát động thi đua năm 2017 với mục tiêu: Phát động phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện kỷ luật, kỷ cương, hành động quyết liệt để hoàn thành thắng lợi các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2017, chào mừng sự kiện 15 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường(05/8/2002-05/8/2017), góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nội dung Kế hoạch phát động thi đua nghành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020. Nội dung giao ước thi đua 2017 tập trung vào  các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2017 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; chính sách, pháp luật của Nhà Nước về thi đua, khen thưởng. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua.

Tăng cường phối hợp giữa các tổ chức Đảng, Chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; đảm bảo cho hoạt động thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào việt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017 và các năm tiếp theo.

Thường xuyên phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với việc “ Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nội dung các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị trong khối và của nghành. Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững.

Hàng năm, cùng với việc tổ chức phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi đơn vị.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, khuyến khích phát triển những nhân tố mới, các sản phẩm, dịch vụ mới có năng xuất, chất lượng và hiệu quả cao. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng. Chú trọng khen thưởng cho người lao động trực tiếp lao động sản xuất.

Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời.

Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh suất sắc. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và thỏa ước lao động tập thể trong đơn vị.

Quan tâm củng cố kiện toàn nhân sự làm công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng công tác bồi  dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Các cơ quan báo chi tăng thời lượng, chuyên trang chuyên mục về phong trào thi đua yêu nước, tấm gương người tốt, việc tốt để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa.

Khổi thi đua số V kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với tinh thần phát huy những thành quả đã đạt được, ra sức phần đấu, tiếp tục cổ vũ, khơi dậy tinh thần thi đua cao nhất, ý chí tự lực tực cường, yêu nghành, yêu nghề, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển của các đơn vị giai đoạn 2016-2020 và phát triển lên tầm cao mới.Nguồn tin:Theo Văn phòng Tổng công ty

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ