Tin tức

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TMV.LIS 2.0 12/08/2014

0
TMV.LIS 1.0 - sản phẩm phần mềm hệ thống thông tin đất đai do Tổng công ty Tài nguyên &
Môi trường Việt Nam (TMV) và Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Địa lý eK (eKGIS) hợp tác nghiên cứu phát triển hiện là 1 trong 3 giải pháp phần mềm được Bộ Tài nguyên & Môi trường cho phép áp dụng để thiết lập hệ thống thông tin đất đai trên phạm vi toàn quốc.

Trên cơ sở các kinh nghiệm thu được trong quá trình triển khai phần mềm TMV.LIS 1.0 cùng với sự hỗ trợ của “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KC01/11-15” thuộc sự hỗ trợ của “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KC01/11-15” thuộc Bộ Khoa học & Công nghệ, nhóm phát triển đã nghiên cứu và xây dựng TMV.LIS 2.0 nhằm tạo ra một giải pháp phần mềm hệ thống thông tin đất đai mới khắc phục được các nhược điểm trong phiên bản TMV.LIS 1.0.

Với TMV.LIS 2.0 các tỉnh/thành phố có thể:

  ▸ Thiết lập được cơ sở dữ liệu đất đai duy nhất của tỉnh/thành phố theo mô hình tập trung từ các nguồn dữ liệu bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính hiện có.

  ▸ Thiết lập hệ thống thông tin đất đai theo mô hình tập trung đáp ứng nhu cầu về nghiệp vụ đăng ký đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho nhiều đối tượng người dùng khác nhau như: người dân, cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan quản lý nhà nước có nhu cầu sử dụng thông tin đất đai, lãnh đạo tỉnh/thành phố,...

Các đặc điểm nổi bật của TMV.LIS 2.0:
  ▸ Được phát triển trên nền tảng công nghệ web, bản đồ web HTML5. Cho phép truy cập và sử dụng hầu hết các ứng dụng đất đai trên trình duyệt web

  ▸ Được thiết kế và triển khai theo mô hình kiến trúc hướng dịch vụ (SOA)
  ▸ Được thiết kế “mở” sao cho có thể phát triển mở rộng các ứng dụng quản lý đất đai sau này
  ▸ Được thiết kế nhằm cung cấp các cơ chế cho phép các hệ thống khác có thể tích hợp, cập nhật, sử dụng thông tin đất đai một cách dễ dàng nhật, sử dụng thông tin đất đai một cách dễ dàng
  ▸ Hỗ trợ triển khai theo mô hình điện toán đám mây
  ▸ Không mất chi phí mua bản quyền phần mềm GIS thương mại

Mô hình kiến trúc giải pháp phần mềm TMV.LIS 2.0

1. Tầng cơ sở dữ liệu: lưu trữ tập trung CSDL đất đai toàn tỉnh/thành phố với các cơ sở dữ liệu
thành phần sau:

a. Cơ sở dữ liệu địa chính
b. Cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất
c.  Cơ sở dữ liệu giá đất
d. Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai

2. Tầng dịch vụ ứng dụng: cung cấp các dịch vụ nghiệp vụ đất đai, dịch vụ cung cấp thông tin đất đai và các dịch vụ khác (dịch vụ an toàn thông tin, dịch vụ lưu vết, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ chuyển đổi dữ liệu...)

3. Tầng ứng dụng: sử dụng các dịch vụ do tầng dịch vụ cung cấp để phát triển các ứng dụng đáp ứng mô hình chức năng nghiệp vụ của hệ thống. Hệ thống ứng dụng quản lý đất đai chia thành 2 nhóm:

a.  Nhóm ứng dụng WebLIS: bao gồm các phân hệ triển khai trên nền tảng công nghệ Web nhằm đáp ứng các yêu cầu về nghiệp vụ quản lý đất đai:
  ▸ Phân hệ Đăng ký cấp giấy chứng nhận
  ▸ Phân hệ Đăng ký biến động đất đai
  ▸ Phân hệ Quản lý hồ sơ địa chính điện tử
  ▸ Phân hệ Quản lý hồ sơ gốc
  ▸ Phân hệ Quản lý số liệu thống kê, kiểm kê đất đai
  ▸ Phân hệ Cung cấp thông tin đất đai
  ▸ Phân hệ Quản trị hệ thống

b.  Nhóm ứng dụng DesktopLIS: bao gồm các phân hệ triển khai trên nền tảng công nghệ Desk-top nhằm tận dụng khả năng xử lý của máy trạm:
  ▸ Phân hệ Tích hợp dữ liệu đất đai
  ▸ Phân hệ Biên tập dữ liệu không gian

 

Mô hình kiến trúc giải pháp phần mềm TMV.LIS 2.0

CÁC PHÂN HỆ TMV.LIS 2.0

1. Phân hệ Đăng ký cấp giấy chứng nhận


  ▸ Quản lý cấp giấy chứng nhận
  ▸ Thụ lý cấp giấy chứng nhận
  ▸ Lập và in giấy chứng nhận
  ▸ Tra cứu  thông  tin  theo các  tiêu chí xác định (số tờ, số thửa, số giấy chứng nhận,...)
  ▸ Báo  cáo  tổng  hợp  số  liệu  (giấy  chứng nhận, diện tích cấp giấy, chủ sử dụng,...)
  ▸ Tìm kiếm, tra cứu, phân tích không gian trên bản đồ theo các tiêu chí xác định
  ▸ Tích hợp phần thụ lý hồ sơ theo qui trình ISO một cửa

2. Phân hệ Đăng ký biến động
  ▸ Quản lý danh sách biến động
  ▸ Thụ lý đăng ký biến động
  ▸ Lập và in giấy chứng nhận
  ▸ Tra cứu  thông  tin  theo các  tiêu chí xác định  (số  tờ,  số  thửa,  số  giấy  chứng  nhận trước biến động,...)
  ▸ Báo  cáo  tổng  hợp  số  liệu  (tình  hình giải quyết hồ sơ biến động, diện  tích biến
động,...)
  ▸ Hỗ trợ tra cứu năng ngăn chặn, khiếu nại
  ▸ Tìm kiếm, tra cứu, phân tích không gian trên bản đồ theo các tiêu chí xác định
  ▸ -  Tích  hợp  phần  thụ  lý  hồ  sơ  theo  qui trình ISO một cửa3. Phân hệ Quản lý hồ sơ địa chính điện tử

3. Phân hệ Quản lý hồ sơ địa chính điện tử  ▸ Quản lý sổ mục kê đất đai
  ▸ Quản lý sổ địa chính
  ▸ Quản lý sổ cấp giấy chứng nhận
  ▸ Quản lý sổ theo dõi biến động đất đai
  ▸ Quản lý dữ liệu không gian

4. Phân hệ Quản lý hồ sơ gốc
  ▸ Quản lý hồ sơ kê khai, đăng ký nhà đất qua các đợt kiểm kê, kê khai nhà đất
  ▸ Quản  lý  hồ  sơ  ngăn  chặn  nhà  đất  do đang thế chấp, tranh chấp hoặc quyết định của tòa án
  ▸ Quản  lý hồ sơ giao  thuê đất với đất có mục đích sản xuất nông nghiệp, kinh doanh hoặc đất dự án

5. Phân hệ Phân hệ quản lý số liệu thống         
  ▸ Quản lý hồ sơ kê khai, đăng ký nhà đất qua các đợt kiểm kê, kê khai nhà đất
  ▸ Quản  lý  hồ  sơ  ngăn  chặn  nhà  đất  do đang thế chấp, tranh chấp hoặc quyết định
của tòa án
  ▸ Quản  lý hồ sơ giao  thuê đất với đất có mục đích sản xuất nông nghiệp, kinh doanh
hoặc đất dự án , kiểm kê đất đai

6. Phân hệ Cung cấp thông tin đất đai
  ▸ Tra cứu trực tuyến các thông tin đất đai công khai
  ▸ Cung  cấp  dịch  vụ  công  trực  tuyến  về cung cấp thông tin đất đai
  ▸ Tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ, xác nhận hồ sơ và điều hành xử lý
  ▸ Tra cứu  thông  tin văn bản pháp quy và hồ sơ quy trình lĩnh vực đất đai và xây dựng đô thị

7. Phân hệ Tích hợp dữ liệu
  ▸ Nhập dữ liệu không gian đất đai
  ▸ Nhập dữ liệu thuộc tính đất đai
  ▸ Kiểm tra dữ liệu
  ▸ Chuẩn hóa dữ liệu
  ▸ Tích hợp dữ liệu lên cơ sở dữ liệu đất đai

8. Phân hệ Biên tập dữ liệu không gian  ▸ Phân tách, hợp, chỉnh lý hình thể thửa đất
  ▸ Tạo, biên tập sơ đồ, bản vẽ, trích lục thửa đất
  ▸ Kết xuất, in sơ đồ, bản vẽ, trích lục thửa đất
  ▸ Biên tập bản đồ địa chính
  ▸ Biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

9. Phân hệ Quản trị hệ thống
  ▸ Quản trị mô hình dữ liệu đất đai
  ▸ Quản trị mô hình dữ liệu thống kê đất đai
  ▸ Quản trị các bản đồ chuyên đề đất đai
  ▸ Quản trị danh mục hệ thống
  ▸ Quản trị và phân quyền người dùng hệ thống
  ▸ Quản trị nhật ký hệ thống

Nguồn tin:Theo KTCN&HTQT

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ